ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ತಾಮ್ರ|ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ|ಸೂತ್ರ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ|Chemistry Experiment|Sutra Kannada Magzine

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಊಸರವಳ್ಳಿಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಥರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಜವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದು. ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರಿಯೋಣ. ‘ಸೂತ್ರ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗ. ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು- ಸಾರ್ಥಕ ವಿ.ಹೆಗಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ ‘ಸೂತ್ರ’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.…
0
(0)

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗ
ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಊಸರವಳ್ಳಿಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಥರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಜವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದು. ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರಿಯೋಣ.
‘ಸೂತ್ರ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗ.

ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು- ಸಾರ್ಥಕ ವಿ.ಹೆಗಡೆ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ ‘ಸೂತ್ರ’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

#chemistryexperiment #Sutramagazine #ScienceExperimentforchildren #Science

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *